Proje Özeti

Emniyet Kritik Demiryolu İşletim Sistemleri için Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi (DEM-SaCROS) 2020-1-TR01-KA202-093028

Demiryollarının birlikte çalışabilirliği ve ortak standartlar, demiryolu eğitiminin (hem lisans hem de lisansüstü çalışmalarda) ve eğitim modüllerinin uyumlaştırılmasında önemli bir zorluktur. Buna ek olarak, trenlerin işletilmesi, altyapı ve demiryolu araçlarının bakımı gibi emniyet açısından kritik operasyonları üstlenmekle görevli demiryolu personeli için daha yüksek standartlar belirleyen teknolojik gelişmeler, tüm Avrupa'daki demiryolu personeli için eğitim paketlerinin standartlaştırılmasına yönelik baskıyı arttırmaktadır.

Bu bağlamda, bu projenin amacı, ulaştırma meslek okullarının demiryolu bölümlerinden/programlarından yeni mezun olan öğrenciler ile emniyet açısından kritik demiryolu operasyonları için gerekli insan kaynakları arasında, bu okullarda sunulan müfredatın iyileştirilmesi ve standartlaştırılmış eğitim modüllerinin üretilmesi yoluyla yüksek oranda bir eşleşme sağlamaktır. Ayrıca, mevcut ve potansiyel personelin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak için uygun meslek standartları yükseltilecek, eğitim modülleri ve eğitim materyalleri geliştirilecektir. Sonuç olarak, bu projenin iki temel hedef grubu olduğu söylenebilir. Birinci grup, meslek lisesi eğitimini tamamlamış ve emniyet kritik demiryolu işletim sistemleri konusunda eğitim ve/veya öğretim almak isteyen kişileri kapsamaktadır. İkinci grup ise halihazırda demiryolu sektöründe çalışan kişileri kapsamaktadır.

AB ülkelerinde demiryolu inşaatı, demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleri, demiryolu taşımacılığı yönetimi alt bölümlerinde demiryolu taşımacılığı alanında çalışan kişilerin belirli becerilere ve eğitime sahip olmaları gerekmektedir. Donanımlı personel ile tüm demiryolu trafik sisteminin güvenli bir şekilde işletilmesi arasında büyük bir korelasyon vardır. Önümüzdeki yıllarda güvenli ve sürdürülebilir demiryolu taşımacılığını geliştirecek yüksek nitelikli personelin eğitimini başlatmak bu projenin en önemli başarılarından biri olacaktır. Ayrıca, proje ortakları arasındaki ortak çaba, faydalı ve pratik uygulamaların Avrupa Birliği genelinde yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Erasmus+ Programı ile her yaştan ve disiplinden insana kişisel gelişimlerini ve istihdam olanaklarını artırmaya yönelik eğitim ve öğretim imkanı sağlanmıştır. Bu program doğrultusunda "Emniyet Kritik Demiryolu İşletim Sistemleri için Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi" ile demiryolu emniyetinin sağlanması ve Avrupa Birliği demiryolu ağı hizmetlerinin kalitesinin artırılması için bu proje geliştirilmiştir.